Програма інформатизації «Цифрова громада» Зимнівської сільської ради на 2021-2023 роки

Дата: 02.10.2020 20:50
Кількість переглядів: 2985

Затверджено рішенням виконавчого комітеу від 30.09.2020 року

Програма інформатизації «Цифрова громада»

Зимнівської сільської ради на 2021-2023 роки

І. Вступ

Серед напрямів формування та здійснення публічної політики на місцевому рівні в сучасних реаліях провідне місце в Україні має відводитися створенню умов для інноваційного розвитку економіки, соціального прогресу, задоволення інформаційних потреб в реалізації прав громадян, їх об’єднань, підприємств та організацій, органів місцевого самоврядування на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних технологій. Попередження потенційних та розв’язання існуючих проблем у розрізі зазначеного напряму публічної політики може бути здійснене завдяки розробці та реалізації місцевої програми інформатизації. Власне, інформатизація й передбачає сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на формування умов для забезпечення потреб і реалізації прав громадян і суспільства на засадах створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Програма інформатизації «Цифрова громада» на 2021-2023 роки (далі – Програма) визначає основні засади реалізації політики у сфері інформатизації. Відповідно до чинного законодавства Програма розроблена як складова Національної програми інформатизації України та визначає комплекс пріоритетних завдань щодо інформаційного, організаційно-технічного, нормативно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, її соціально-економічного розвитку шляхом упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) в усі сфери життєдіяльності громади.

Програма також спрямована на подальший розвиток електронного урядування (далі – е-урядування) та електронної демократії (далі – е-демократія). Запровадження технологій е-урядування та е-демократії має на меті стимулювати політичну активність особистості та сприяти її політичній соціалізації. З іншого боку, на якісно новий рівень виходять відносини між органами влади і громадянами та бізнесом. Для координації своїх дій держава отримує максимально повні дані про позицію громадян, а останні мають відкритий доступ до офіційної інформації, можливість висловлювати свої побажання та слідкувати за їх виконанням, підтримувати реальний діалог з представниками влади в он-лайн-режимі, лобіювати прийняття важливих законів чи рішень.

Продовження додатка

Програма також враховує положення щодо напрямів публічної політики в Україні, які знайшли відображення у законах України: “Про доступ до публічної інформації”, “Про публічні закупівлі”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, Указі Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 “Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020”, постанові Верховної Ради України від 31 березня 2016 року № 1073-VIII “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України”, постанові Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2016 року № 294 “Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України”, розпорядженнях Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р “Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні”, від 24 червня 2016 року № 474-р “Деякі питання реформування державного управління України”.

У такий спосіб у межах реалізації Програми в громаді вирішуватимуться завдання переходу до орієнтованого на інтереси людей, спрямованого на розвиток інформаційного суспільства, відкритого та прозорого публічного управління, здійснення економічної діяльності на засадах результативності та ефективності, створення умов для розвитку як самої інфраструктури інформатизації, так і забезпечення сталого інноваційного розвитку громади в цілому.

Завдання місцевої програми інформатизації враховують наступні напрями: нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації в громаді; створення та розвиток інформаційної інфраструктури; інформаційне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади, потреб населення, підприємств, установ та організацій.

У Програмі застосовуються такі терміни:

інформатизація – сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, громадян та суспільства на основі створення, розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів, інформаційних технологій, які ґрунтуються на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;

інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування;

засоби інформатизації – електронно-обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне й інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі та мережі зв’язку, що використовуються для реалізації інформаційних технологій;

е-урядування – форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян;

е-демократія – форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації залучаються до державотворення й державного управління, а також до місцевого самоврядування шляхом широкого застосування ІКТ;

електронна послуга – послуга, надана громадянам та організаціям у електронному вигляді за допомогою ІКТ (далі – е-послуга);

інформаційна інфраструктура – сукупність різноманітних інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних мереж і каналів передачі даних, засобів комунікацій та управління інформаційними потоками, а також організаційно-технічних структур, механізмів, що забезпечують їх функціонування;

інформаційне суспільство – орієнтоване на інтереси людей суспільство, в якому кожен міг би створювати й накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися, обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяти суспільному, особистому розвитку та підвищувати якість життя.

ІІ. Стан і проблеми інформатизації громади

Зимнівська сільська об’єднана територіальна громада розташована у Волинській області (Володимир-Волинський район). До складу Зимнівської сільської об’єднаної територіальної громади входить 23 села. На території громади мешкає 7995 людей. Центр громади – село Зимне, розташоване на березі річки Луга за 80 км від обласного центру, за 7 км від міста Володимир-Волинського.

Розташована громада у південно-західній частині Волинської області на північному заході України, на схилах Волинської височини у природній зоні мішаних лісів. Громада знаходиться на відстані близько 17 км від кордону з Польщею.

На сучасному етапі переходу світового співтовариства до інформаційного суспільства ступінь інтеграції до інформаційного простору та рівень використання інформаційних технологій постають безпосередніми чинниками економічного зростання, забезпечення соціально-економічної та політичної стабільності, запобігання виникненню екологічних катастроф.

Процес інформатизації в органах місцевого самоврядування громади відбувається наступним чином:

інформатизація пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку громади;

розвиток місцевої складової електронної інформаційної системи “Електронний уряд”;

створення корпоративної мережі органів місцевої влади та локальних обчислювальних мереж, забезпечення функціонування існуючих систем;

органи місцевого самоврядування підключені до регіональної інформаційно-телекомунікаційної мережі;

органи місцевого самоврядування на 95 % оснащені комп’ютерною технікою;

понад 80% працівників органів місцевого самоврядування виконують свої посадові обов’язки з використанням інформаційних технологій;

Створено і здійснюється технічна підтримка web-сайту громади  (http://zymnivska.gromada.org.ua/)

          ІІІ. Обґрунтування необхідності вирішення проблеми програмним методом

Нині невирішеними є наступні проблеми.

Відсутність відділу (сектору) інформаційно-комп’ютерного забезпечення органу місцевого самоврядування призводить до труднощів у задоволенні потреб в інформаційних ресурсах і темпах розвитку інформатизації у громаді як через недоліки у самій структурній будові, так і через існуючі проблеми з кількістю та фаховим рівнем штатних працівників, особливо тих,  на яких покладені  додаткові обов’язки щодо  робочої підтримки  технічного стану комплексу програмно-технічних засобів; збільшення проблем та ризиків, пов’язаних із захистом персональних даних.

Істотно гальмує становлення електронних форм взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами неузгодженість галузевих та відсутність багатьох державних стандартів в інформаційній сфері.

Іншим чинником, що істотно стримує розвиток інформаційних систем громади  є те, що в країні, на жаль, відсутні типові технічні рішення щодо створення автоматизованих систем обробки інформації для органів місцевого самоврядування. Наслідком цього є не тільки відставання в розвитку інформаційних систем органів місцевого самоврядування, але й колосальні витрати, викликані необхідністю індивідуальної розробки таких систем.

ІV. Головна мета, завдання та пріоритетні напрями інформатизації громади

Метою Програми є забезпечення доступу громадян до процесів формування інформаційного суспільства через упровадження інноваційних підходів, інструментів та технологій електронного урядування, електронної демократії, інших сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій шляхом модернізації системи публічного управління соціально-економічним розвитком громади, розвитку інфраструктури відкритих даних, телекомунікаційного середовища та забезпечення рівності громадян незалежно від місця їх проживання в дотриманні їх конституційних прав.

Положення Програми мають передбачати:

врахування основних напрямів соціально-економічного розвитку громади, Національної програми інформатизації, Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, реалізацію завдань Програми на 2021-2023 роки за принципами спадковості, поступовості та безперервності;

сприяння розвитку нормативно-правової бази у сфері створення, розповсюдження й використання інформаційних ресурсів, а також надання електронних послуг;

забезпечення організаційних і фінансових засад для реалізації завдань та заходів Програми;

здійснення перерозподілу та концентрації ресурсів на користь найбільш актуальних і результативних напрямів інформатизації за результатами моніторингу виконання завдань;

надання пріоритету завданням інформатизації, що передбачають використання відкритого коду (вільне програмне забезпечення).

Цілями  Програми є:

прискорення процесу розробки та впровадження сучасних ІКТ у сферах: публічного управління, освіти, науки, охорони здоров’я, культури тощо;

підвищення якості адміністративних послуг (зокрема за критеріями  доступності та зручності) через спрощення процедур їх надання на основі підходу “комплексна послуга за життєвими та бізнес-ситуаціями”;

забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності публічних службовців і громадян, у тому числі шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та безперервності навчання;

сприяння міжнародній співпраці у галузі інформатизації, е-урядування та е-демократії;

поліпшення організаційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо використання ІКТ в їх діяльності, впровадження і застосування технологій е-урядування та е-демократії;

         підтримка розвитку спроможності громади через використання сучасних ІКТ та впровадження типових рішень;

сприяння в організації широкосмугового доступу для користувачів і підвищення показників якості доступу до мережі Інтернет;

Пріоритетними напрямами Програми є:

         1. Організаційне та методичне забезпечення Програми.

         2. Упровадження технологій е-урядування в органах місцевого самоврядування громади та формування системи місцевих електронних інформаційних ресурсів, у тому числі через взаємодію з регіональними.

         3. Розвиток телекомунікаційного середовища громади та організація захисту інформації.

         4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем.

З урахуванням зазначених пріоритетних напрямів у 2021 – 2023 роках Програмою передбачено виконання таких заходів:

         1. Організаційне та методичне забезпечення Програми:

         проведення щорічної оцінки електронної готовності громади за визначеними показниками;

         щорічна інвентаризація інформаційних та програмно-технічних ресурсів органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних  програм;

         навчання фахівців з питань електронного урядування та  інформаційних технологій, у тому числі на базі спеціалізованих установ та підприємств;

         сприяння навчанню мешканців громади навичкам ІТ-технологій спільно з громадськими організаціями.

         2. Упровадження технологій е-урядування в органах місцевого самоврядування громади та формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів:

         розвиток системи електронного документообігу;

         упровадження пілотних проектів із надання публічних послуг у громаді;

         упровадження типових рішень для громади, а саме: пілотних проектів планування, виконання та моніторингу місцевих бюджетів,  моніторингу та підготовки інформації щодо процедур та договорів закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти у громаді тощо;

         відкриті дані: запровадження та розвиток  регіонального  порталу відкритих даних,          створення регіонального реєстру наборів відкритих даних,  запровадження пілотних проектів зі створення інструментів (сервісів) на базі відкритих даних тощо;

         запровадження  та розвиток проектів електронної демократії;

         співфінансування спільних проектів (програм), спрямованих на розвиток е-урядування, з державними, міжнародними, громадськими організаціями (фондами);

         створення інтегрованої платформи Інтернет-порталів органів місцевого самоврядування;

створення реєстру громади (на базі реєстрів вулиць, будинків, населення тощо).

         3. Розвиток телекомунікаційного середовища  громади та організація захисту інформації:

         поширення технології бездротової мережі у роботі місцевих органів місцевого самоврядування;

         упровадження технологій швидкісної передачі даних з використанням регіональної мережі  ІР-телефонії по всій території громади;

         створення комплексної системи захисту інформації на місцеві програмно-технічні комплекси, інформаційні системи тощо.

         4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем:

         підтримка існуючих інформаційних систем громади, існуючих телекомунікаційних сервісів та забезпечення функціонування захищених каналів зв’язку;

         придбання засобів інформатизації для органів місцевого самоврядування громади, обладнання та ліцензійного програмного забезпечення;

         поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення.

V. Основними завданнями Програми є:

 

організаційне та методичне забезпечення Програми;

забезпечення розвитку місцевих інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів місцевого самоврядування громади, формування системи місцевих електронних інформаційних ресурсів;

оснащення органів місцевого самоврядування засобами інформатизації;

продовження створення корпоративної та локальних обчислювальних мереж громади, забезпечення функціонування існуючих систем.

Виходячи з головних завдань, у 2021–2023 роках передбачається:

підвищення ефективності використання коштів місцевого бюджету на заходи з впровадження інформаційних технологій, обґрунтоване визначення пріоритетів на наступні роки;

розроблення вимог щодо типової конфігурації робочих станцій і програмного забезпечення з урахуванням обсягів й особливостей завдань та робіт, які виконуються на конкретному робочому місці. Визначення вимог ступеня захисту інформації,    тривалості часу роботи обладнання на відмову, вимог технічної та пожежної безпеки, санітарних норм;

розроблення регламенту організації функціонування системи документообігу та електронного цифрового підпису в органах місцевого самоврядування громади;

розроблення порядку функціонування системи інформаційно-аналітичного забезпечення громади;

розроблення порядку інформаційної взаємодії органів місцевого самоврядування громади та райдержадміністрації;

проведення семінарів, засідань “круглого столу”, за участю керівників органів влади, представників громадськості;

дотримання правил захисту державної інформації в місцевій корпоративній мережі органів місцевого самоврядування, антивірусного захисту інформації;

створення місцевої системи інформаційних ресурсів;

розбудова інформаційно-довідкової системи  для забезпечення доступу громадян до інформації  про діяльність органів місцевого самоврядування громади;

впровадження технології використання електронного цифрового підпису в процедурах подання звітності до фондів;

з метою забезпечення реалізації положень Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” впровадження  системи електронного документообігу “АСКОД” в громаді;

забезпечення роботи офіційного веб-сайту громади;

впровадження місцевих систем колективного доступу до мережі Інтернет;

забезпечення безперебійного та безаварійного функціонування місцевих інформаційних ресурсів, корпоративної пошти громади,  корпоративної мережі громади, локальних мереж органів місцевого самоврядування.

До пріоритетних напрямів інформатизації у різних сферах діяльності варто віднести:

Створення розгалуженої інформаційно-довідкової системи органів місцевого самоврядування.

Впровадження ІКТ у сферу охорони здоров’я;

Впровадження ІКТ у сферу освіти;

Впровадження ІКТ у сферу культури;

Впровадження ІКТ у сільському господарстві і промисловості;

Створення інформаційних систем для громади;

Створення єдиного інформаційного простору громади;

Перелік завдань і заходів програми додається (додаток 1).

          VІ. Принципи формування та реалізації Програми

Реалізація Програми має здійснюватися з додержанням таких основних принципів і забезпечити:

координацію реалізації місцевої, міжгалузевих, міжвідомчих програм інформатизації щодо цілей, етапів, ресурсів та об’єктів робіт;

спадковість, поступовість і безперервність при реалізації проектів (завдань) Програми на наступні роки;

створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань інформатизації;

постійний облік виконання завдань і перерозподіл та концентрація ресурсів на користь найбільш результативних напрямів інформатизації.

          VІІ. Організаційне забезпечення виконання Програми

Забезпечення формування та виконання завдань Програми, координацію робіт з інформатизації здійснює науково-технічна рада з питань інформатизації та електронного урядування громади (далі – НТР).

Нагляд за формуванням і виконанням Програми, аналіз результатів виконання окремих завдань (робіт) та оцінку їх якості здійснює керівник Програми, голова НТР.

НТР розглядає та погоджує проекти технічних завдань (робіт) Програми, заслуховує виконавців окремих етапів робіт, контролює стан та терміни їх виконання. У разі необхідності НТР подає пропозиції щодо їх припинення або додаткового фінансування.

Функції, пов’язані з наданням послуг із забезпечення функціонування систем інформаційно-аналітичного забезпечення органів місцевого самоврядування на виконання завдань Програми здійснює  соціально-гуманітарний відділ, на якого покладені функції з інформатизації громади.

Виконавці програми щокварталу, до 10 числа місяця, що настає за звітним, надають інформацію про її виконання до виконавчого комітету сільської ради.

Замовник Програми  надає за погодженням  керівника програми інформатизації щоквартально та щорічно, до 15 числа місяця, що настає за звітним, зведені звіти про хід виконання завдань і заходів Програми до облдержадміністрації.

          VІІІ. Очікувані результати реалізації Програми 

Найважливішими наслідками інформатизації, які визначають успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є упровадження технологій е-урядування та побудова сучасної системи державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів, надання електронних адміністративних (державних) послуг, розвиток пріоритетних напрямів економіки та

соціальної сфери, надання громадянам рівного якісного доступу до інформації про послуги закладів освіти, охорони здоров’я, державних установ, сприяння становленню інформаційного суспільства.

Результатами практичного впровадження завдань Програми стане:

подальший розвиток телекомунікаційного середовища громади, підключення широкосмуговими каналами до корпоративної мережі органів влади області, що дасть можливість у повному обсязі користуватися послугами електронної пошти і доступом до мережі Інтернет, підключення до системи регіональних інформаційних ресурсів;

забезпечення ефективного впровадження Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” в органах місцевого самоврядування громади. Впровадження системи електронного документообігу й електронного цифрового підпису в органах місцевого самоврядування;

підвищення оснащення місцевих органів влади засобами інформатизації;

впровадження сучасних систем електронного урядування в діяльність органів місцевого самоврядування, перехід до надання адміністративних послуг в електронному вигляді.

Виконання завдань і заходів Програми дозволить інтегрувати громаду до світового інформаційного простору, брати участь у процесах регіональної та європейської кооперації, забезпечити сталий розвиток економіки громади.

          ІХ. Строки та етапи виконання Програми

 

Виконання завдань Програми розраховано на 3 роки. Програма реалізується в один етап.

          Х. Ресурсне забезпечення Програми

Передбачаються такі джерела фінансування Програми:

кошти обласного бюджету (у разі необхідності досягнення загальнодержавних цілей - кошти державного бюджету на засадах співфінансування);

кошти місцевого бюджету (у тому числі на засадах співфінансування);

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь