Перелік соціальних послуг, умови їх надання структурними підрозділами територіального центру

Перелік соціальних послуг,

умови їх надання структурними підрозділами територіального центру

(в новій редакції )

 

1.Територіальний центр надає такі соціальні послуги:                                              001.0 - інформування;                                                                                      

002.0 - консультування;                                                                                   

004.0 - представництво інтересів;                                                                      

005.0 - надання притулку;                                                                                      

007.0 - соціальна профілактика;                                                                      

010.1 - соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у СЖО;                          

010.2 - соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти, позбавлені батьківського піклування;                                                                                         

012.0 - екстрене (кризове) втручання;                                                             

013.0 - соціальна адаптація;                                                                            

014.0 - соціальна інтеграція та реінтеграція;                                                   

015.1 - догляд вдома;                                                                                       

015.2 - догляд стаціонарний;                                                                                

019.0 - натуральна допомога;                                                          

023.0-транспортні.                                                                                            

За наявності кадрових та матеріально-фінансових ресурсів територіальний центр може надавати соціальні послуги:                                                                          

009.1 - підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю;      

021.0 - фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальними, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями.         

Соціальні послуги надаються відповідно до Державних стандартів соціальних послуг, затверджених Мінсоцполітики та поділяються на послуги, що надаються:                                                                                               

 1)екстрено (кризово) - невідкладно (протягом доби) у зв’язку з обставинами, що загрожують життю та/або здоров’ю отримувача соціальних послуг;                  

2)  постійно - не менше одного разу на місяць протягом більше одного року;           3) тимчасово - не менше одного разу на місяць протягом до одного року;   

4) одноразово (у вигляді натуральної допомоги: продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, одяг, взуття та інші предмети першої необхідності, забезпечення паливом тощо з записом   у журналі обліку громадян, без ведення особової справи).                                                                                             

2.Структурні підрозділи територіального центру забезпечують надання соціальних послуг:                                                                                                     

-  особам похилого віку;                                                                                         

-  особам з інвалідністю;                                                                                           

-  особам із частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті;                

- особам, які мають невиліковні хвороби, що потребують тривалого лікування (із числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як на чотири місяці);                                                  

- особам з психічними та поведінковими розладами;                                     

- особам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, бездомністю, а також зі шкодою, завданою стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю;            

-  дітям з інвалідністю віком від трьох до 18 років;                                       

 

- особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;              

- особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.                                                                                                           

3.Рішення про надання соціальних послуг приймається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення Зимнівської сільської, Устилузької та Володимирської міських рад (далі - уповноважений орган) відповідно до законодавства України. На підставі рішення про надання соціальних послуг, прийнятого уповноваженим органом, територіальний центр відповідно до державних стандартів соціальних послуг:                                                                                 

- визначає ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;    

- встановлює групу рухової активності (у разі потреби);                               

- визначає зміст та обсяг соціальних послуг;                                                  

- складає індивідуальний план надання соціальної послуги;                          

- видає наказ про взяття отримувача соціальної послуги на обслуговування;

- укладає з отримувачем/законним представником отримувача соціальних послуг договір про надання соціальної послуги (соціальних послуг).                  

Форми договору про надання соціальної послуги (соціальних послуг), акта оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, журналу обліку осіб, яких обслуговує територіальний центр, затверджуються Мінсоцполітики. Форма висновку про стан здоров’я затверджується МОЗ. У разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або  окремих її місцевостях для невідкладного надання соціальних послуг уповноважений орган може уповноважити територіальний центр приймати рішення про надання соціальних послуг екстрено (кризово) особам, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, та внутрішньо переміщеним особам.                                                    

4.У разі потреби та за згодою осіб, зазначених у пункті 2 цього Положення, з метою визначення додаткової потреби в натуральній допомозі проводиться позачергове оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг відповідно до державного стандарту. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менше як три особи (завідувач відділення, фахівець із соціальної роботи/соціальний працівник, та соціальний робітник).                                                      5.Територіальний центр забезпечує надання соціальних послуг:                   

а) незалежно від доходу отримувача:                                                              

-  за рахунок бюджетних коштів (безоплатно), особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю 1 групи, дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування,  особам з їх числа до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів - всі соціальні послуги.                                                                                   Іншим категоріям осіб - соціальні послуги інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, а також соціальні послуги, що надаються екстрено(кризово);                                                                                    

б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених в пункті 5 цієї частини, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб - всі соціальні послуги;                            

- з установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;          

- платно (за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб) надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний  дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.                                                                                                                        

Понад обсяги визначені державним стандартом соціальних послуг.        

6.Громадяни, які обслуговуються територіальним центром за рахунок бюджетних коштів (безоплатно), у разі укладання спадкового договору - при з’ясуванні факту, що у спадковому договорі є зазначені обов’язки набувача щодо забезпечення  відчужувача доглядом, утриманням в грошовій або натуральній формі тощо, втрачають право на безоплатне обслуговування в територіальному центрі.               

7.Засновники мають право приймати рішення про надання за рахунок бюджетних коштів інших соціальних послуг та/або про надання послуг іншим категоріям осіб. Для цього засновник приймає рішення (розпорядження) про перелік послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів, та/або про звільнення від плати за надання соціальних послуг окремих категорій осіб чи особи.                            

8.Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються територіальним центром у визначеному законодавством порядку і затверджуються його засновниками щороку. Розмір плати за соціальні послуги залежить від змісту та обсягу послуг, що надаються.Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.                             

9.На кожного отримувача соціальних послуг, який обслуговується територіальним центром, ведеться особова справа з дотриманням вимог Законів України “Про захист персональних даних” і “Про інформацію”.   У разі коли надійшло рішення про надання особі двох і більше соціальних послуг, ведеться одна особова справа. В особовій справі міститься рішення уповноваженого органу про надання соціальних послуг.  Формування, облік та зберігання особової справи здійснюються у відділенні, яке обслуговує особу постійно.                                           

У разі надання соціальних послуг екстрено (кризово) особова справа отримувача соціальних послуг формується поступово, спочатку долучається акт про надання соціальних послуг екстрено (кризово).                                     

Доступ до відповідних електронних документів і даних, що містяться в інформаційній системі, можуть мати працівники територіального центру, до посадових обов’язків яких належить внесення інформації до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг (далі - уповноважені працівники територіального центру).                                                                                                

10.Територіальний центр забезпечує відповідальне ставлення працівників до виконання своїх обов’язків, повагу до гідності громадян, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо осіб, які отримують соціальні послуги, використання відповідно до законодавства про інформацію та захист персональних даних інформації про отримувачів соціальних послуг, що стала відома під час надання соціальних послуг, та інформації, доступ до якої обмежений отримувачами соціальних послуг.                                           

11.Заявнику може бути відмовлено у наданні соціальних послуг у разі:                         - відсутності потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї;                                                                                                          - наявності, відповідно до висновку про стан здоров’я медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).                           

12.Підставою для припинення надання соціальних послуг особам, зазначеним у пункті 2 цього Переліку є:                                                                               

1)відсутність потреби у соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї;                                                                                                      

2)закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг (соціальних послуг);                                                                                         

3)зміна задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) (переїзд за межі адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження територіального центру);                                                              

4)невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг вимог, визначених договором про надання соціальних послу;                      

5)виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальних послуг документів при зверненні  за їх наданням, що унеможливлює подальше надання соціальних послуг;                                                                                  

6) смерть отримувача соціальних послуг.                                                       

У разі смерті отримувача соціальної послуги надання соціальних послуг припиняється на підставі одного із таких документів:                                               -рішення уповноваженого органу;                                                                    

-доповідної записки соціального працівника або соціального робітника;       

-довідки закладу охорони здоров’я про встановлення факту смерті.                        7)дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативи отримувача соціальних послуг;                                                                        

8) ліквідація (припинення діяльності) територіального центру, або припинення надання ним соціальних послуг. У такому разі уповноважений орган вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували в цьому територіальному центрі (розглядає питання про можливість надання соціальних послуг громадськими об’єднаннями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства).              

У разі виявлення в отримувача соціальних послуг, який обслуговується територіальним центром медичних протипоказань, перелік яких затверджено МОЗ, надання соціальних послуг припиняється на строк до усунення таких протипоказань, без розірвання договору про надання соціальних послуг.                   Не може бути припинено надання соціальних послуг у разі наявної загрози життю чи здоров’ю особи, домашнього насильства, насильства за ознакою статі або жорстокого поводження з дітьми.                                                               

Припинення надання соціальних послуг відбувається після письмового попередження отримувача соціальних послуг (крім припинення в разі смерті отримувача) із зазначенням причин для припинення.                                           

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь