Регламент виконавчого комітету

РЕГЛАМЕНТ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

ЗИМНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ЗМІСТ

1.    Загальні положення.

2.    Повноваження та склад виконавчого комітету сільської ради

3.    Планування роботи виконавчого комітету.

4.    Підготовка проєктів рішень 

5.    Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

6.    Прийняття рішень

7.    Скасування рішень виконавчого комітету

1.Загальні положення

1.1. Виконавчий комітет Зимнівської сільської ради (надалі - виконавчий комітет) — є виконавчим органом ради, який утворюється нею на строк її повноважень. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — підконтрольний та підзвітний вищим органам виконавчої  влади.

1.2 Регламент виконавчого комітету (надалі – Регламент) є нормативним актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів  регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету та затверджується рішенням виконавчого комітету. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

1.3. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету.

Засідання виконавчого комітету проводиться в третій понеділок кожного місяця. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету. Початок засідань о 09.00 год.

1.4. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету не має можливості взяти участь у засіданні, він заздалегідь повідомляє про це сільського голову або керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

1.5. Очолює та організовує роботу виконавчого комітету Зимнівський сільський голова (надалі – сільський голова), який координує діяльність своїх заступників і керуючого справами, забезпечує колегіальність у роботі виконкому.

1.6. Виконавчий комітет координує діяльність структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності Зимнівської сільської ради як територіальної громади (надалі – територіальна громада)  і заслуховує звіти про роботу їх керівників.

1.7. Виконавчий комітет не менше як один раз на рік звітує перед сільською радою про свою роботу та інформує про неї  мешканців  громади.

1.8.  Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для виконавчого комітету, його посадових осіб. Невиконання вимог цього Регламенту без поважних причин є підставою для накладання на посадову особу дисциплінарних  стягнень відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексу законів про працю України.   

2. Повноваження та склад виконавчого комітету сільської ради

2.1. Виконавчий комітет утворюється радою на період її повноважень. Після закінчення повноважень ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

2.2. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету затверджується сільською радою за пропозицією сільського голови.

2.3. До складу виконавчого комітету входять:

-  сільський голова;

- секретар сільської ради.

-  заступник сільського голови;

-  керуючий справами виконавчого комітету;

-  старости;

-  інші члени виконавчого комітету, затверджені сільською радою за пропозицією сільського голови з числа керівників відділів, управлінь та інших осіб.

Внесення змін до складу виконавчого комітету здійснюється за пропозицією сільського голови рішенням сільської ради.

Члени виконавчого комітету, крім тих хто працює у виконавчих органах на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи.

Члени виконавчого комітету зобов’язанні брати участь у його засіданнях. У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконавчого комітету протягом року сільський голова вносить пропозиції на розгляд ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету.

2.4. Очолює та здійснює керівництво виконавчим комітетом сільський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цих функцій – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету за розпорядженням сільського голови.

2.5. Виконавчий комітет є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

2.6. Для забезпечення оперативного управління соціально-економічним і культурним розвитком територіальної громади виконавчий комітет  розподіляє обов’язки між сільським головою, секретарем сільської ради, заступниками сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

2.7. Організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності виконавчого комітету здійснюється керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

3.  Планування роботи виконавчого комітету.

3.1. Одним з основних засобів організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету є планування його роботи.

3.2. Практична діяльність виконавчого комітету організовується виходячи із затверджених сільською радою сільського бюджету, планів і програм економічного і соціального розвитку, оперативних планів роботи з урахуванням поточного моменту і ситуації, що складається у територіальній громаді.

3.3. План роботи виконавчого комітету складається поквартально, розглядається і затверджується на засіданні виконавчого комітету.

3.4. План роботи виконавчого комітету містить такі розділи:

- календарний план засідань виконавчого комітету;

- перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету;

- відповідальний за підготовку питання.

3.5. Затверджений план може щомісячно уточнюватись з урахуванням поточних завдань сільського голови та його заступників.

3.6. Якщо заходи квартального плану роботи виконавчого комітету з будь-яких питань не можуть бути реалізовані у встановлений термін, заступники сільського голови, секретар сільської ради, керуючий справами завчасно, але не пізніше, ніж 15 робочих днів інформують про це сільського голову.

3.7. Зміни у план роботи виконавчого комітету вносять рішенням виконавчого комітету.

3.8.   Контроль за виконанням плану роботи здійснюється керуючим справами виконавчого комітету.

4. Підготовка проєктів рішень виконавчого комітету 

4.1. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, що забезпечує колегіальне обговорення завдань, які стоять перед ним, і ухвалення рішень по їх виконанню.

4.2. Робота виконавчого комітету та діловодство ведеться державною мовою.

4.3. На засіданнях виконавчого комітету розглядаються питання, передбачені планом роботи виконавчого комітету та інші питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими Законами до відання виконавчих органів ради, за пропозицією сільського голови, заступників сільського голови, керуючого справами, членів виконавчого комітету.

4.4. Особи, відповідальні за підготовку питань на засідання виконавчого комітету, а також структурні підрозділи, інші організації і установи, що подають проєкти рішень виконавчого комітету, зобов’язані  погодити їх  (завізувати) з відповідними керівниками відділів виконавчого комітету, а також із головним спеціалістом – юрисконсультом виконавчого комітету на відповідність їх законодавству.

Проєкти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету в друкованій та електронній формі не пізніше як за 4 робочі дні до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету, крім випадків термінового розгляду питань.

4.5. При підготовці проєктів рішень дотримуються такі правила:

4.5.1. Всі проєкти рішень оформляються на бланках виконавчого комітету  в паперовому та електронному вигляді.

4.5.2. Заголовок проєкту рішення викладається лаконічно і складається з одного речення. Якщо у проєкті рішення йде мова про декілька питань, заголовок формується узагальнено.

4.5.3. Тексти проєктів рішень, додатків та інших матеріалів до них, повинні бути короткими, суть документу мусить бути викладена чітко й виключати можливість подвійного тлумачення.

Текст проєкту рішення складається з двох частин: у першій частині (мотивувальний) вказуються обґрунтування або підстави для його прийняття, у другій (розпорядчій) викладаються висновки, рекомендації, завдання, доручення.

У розпорядчій частині повинні обов’язково міститися пункти, що передбачають конкретні завдання, повні назви виконавців, терміни виконання і відповідальних за контроль. У випадках, коли рішення носить комплексний характер і передбачає спільну роботу декількох виконавців, визначається одним із підрозділів для координації і узагальнення проєкту роботи.

При тривалих термінах виконання необхідно зазначити проміжні контрольні строки і доручення відповідним виконавцям щодо надання проміжної інформації про хід виконання рішення.

Якщо організація контролю за виконанням рішення покладається на заступника сільського голови за напрямки діяльності, то необхідно зазначити одного відповідального за організацію контролю по виконанню рішення в цілому.

У разі, коли рішення, що приймається, відміняє дію раніше прийнятого з цього питання рішення, то останнє повинно містити зазначення про визнання попереднього таким, що втратило чинність.

У випадку виконання раніше прийнятих рішень до проєкту рішення виносяться пропозиції про зняття їх контролю.

4.6. Візи погодження розміщуються на зворотній стороні останнього аркуша проєкту рішення. Проєкти рішень першими візують посадові особи, що готували документ, потім його візують відповідні керівники   відділів, які мають відношення до нього, заступники сільського голови відповідно до розподілу обов’язків, головний спеціаліст - юрисконсульт. Насамкінець проєкт рішення візує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради. Питання планування, капіталовкладень, фінансування з сільського бюджету тощо, обов’язково погоджуються начальником відділу фінансів виконавчого комітету Зимнівської сільської ради.

Термін розгляду та погодження проєкту рішення службовими особами, як правило, не повинен перевищувати одного дня.

Проєкти рішень виконавчого комітету  у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються їх виконавцями за 10 робочих днів до дати засідання виконавчого комітету  шляхом їх розміщення на офіційному сайті сільської ради, і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

4.7. На підставі поданих матеріалів, керуючий справами формує проект порядку денного засідання виконавчого комітету.

4.8. До порядку денного чергового засідання виконкому вносяться лише ті питання, проєкти рішень яких подані та оприлюднені з дотримання строків передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Проєкти рішень, інші документи, які не були подані у вказаний термін,   можуть   бути   включені  до   порядку  денного   засідання виконавчого комітету у винятковому порядку лише за рішенням голосування членів виконавчого комітету чергового засідання.

4.9. Члени виконавчого комітету не пізніше, ніж за два дні до засідання повинні бути ознайомлені з порядком денним, проєктами рішень та матеріалами, що вносяться на розгляд.

4.10. У разі не згоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету ради він може призупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд сільської ради.

4.11. Проекти рішень, в ході обговорення яких були зроблені зауваження, внесені доповнення та зміни, протягом двох днів після засідання, остаточного редагуються виконавцями і подаються керуючому справами виконкому.

4.12. Кожне рішення має свій номер і дату його прийняття. Нумерація рішень виконкому ведеться від №1 за наростанням протягом календарного року.

4.13. Рішення виконкому у триденний термін розмножуються і протягом семи днів після засідання направляються юридичним та фізичним особам згідно зі списками на розсилку, наданими посадовими особами, що готували проекти рішень.

4.14. Протокол засідання виконавчого комітету підписується сільським головою або особою, що виконує на засіданні його обов’язки.

4.15. Рішення виконкому, прийняті в межах його повноважень, є офіційними документами і є обов’язковими для виконання усіма розташованими на території сільської ради органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території сільської ради. Рішення виконавчого комітету нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено пізніший строк введення цих рішень у дію.

4.16. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів сільської ради, можуть бути скасовані сільською радою.

У разі невідповідності їх Конституції або законам України вони можуть бути визнані незаконними у судовому порядку.

5. Порядок скликання та проведення виконавчого комітету

5.1. Засідання виконавчого комітету скликаються сільським головою, а в разі його відсутності керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

5.2. Повідомляють про час засідання виконавчого комітету: членів виконавчого коміету – керуючий справами; запрошених осіб – працівники виконавчих органів, які готували питання на розгляд.

5.3. Реєстрацію учасників, забезпечення порядку проведення засідання та протоколювання здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цих функцій – посадова особа відповідальна за ведення діловодства в сільській раді.

5.4. Засідання виконавчого комітету є відкритими і ведуться гласно. За рішенням членів виконавчого комітету може бути проведене закрите засідання.

5.5. Порядок денний і порядок розгляду питань, включених до порядку денного, озвучується на початку засідання.

5.6. Доповідають на засіданні виконавчого комітету заступники сільського голови, керівники  відділів, підприємств, старости.

5.7. В процесі засідання виконавчого комітету його учасники мають права:

члени виконавчого комітету – вносити пропозиції щодо порядку денного і порядку роботи, вимагати від доповідачів і запрошених роз’яснень щодо питань, що розглядаються, пропонувати прийняти зміни, доповнення до проекту рішень або перенесення розгляду питання на наступне засідання;

запрошені – брати участь в обговоренні питань, що внесені до порядку денного, давати довідки до них, задавати доповідачу запитання та вносити пропозиції до проекту рішення.

5.8. Склад учасників для розгляду питання на засіданні виконавчого комітету визначається керівником виконавчого органу сільської ради, що готував питання та узгоджується з керуючим справами.

Списки запрошених із зазначенням прізвища, імені по батькові, посади, телефону, підписані керівниками відділів виконавчого комітету, передають керуючому справами одночасно з іншими матеріалами.

На кожному засіданні виконавчого комітету присутні головний спеціаліст - юрисконсульт,   начальник відділу фінансів, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, начальник гуманітарного відділу, начальник відділу соціального захисту населення, начальник відділу з питань земельних ресурсів, комунальної власності та охорони навколишнього середовища (за потреби).

6. Прийняття рішень

6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проєктів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

6.2. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проєкту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

6.3. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

6.4. Рішення виконавчого комітету підписуються сільським головою, а в разі його відсутності з поважних причин – посадовою особою, яка здійснює його повноваження, додатки до рішень – керівниками виконавчих органів ради на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

Якщо додатки до рішень виконавчого комітету об’єднують декілька напрямків діяльності виконавчих органів ради або стосуються управлінської діяльності, їх підписує керуючий справами виконавчого комітету.

6.5. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

Відповідальність за відповідність витягу оригіналу рішення несе виконавець. Засвідчення витягів здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету шляхом проставляння штампа «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує витяг, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», а також скріплюється печаткою виконавчого комітету.

6.6. Організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

7. Скасування рішень виконавчого комітету

7.1.  Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані виконавчим комітетом або сільською радою.

https://rada.info/upload/users_files/04334815/e6fa8e462967a1885da42dbbcc671ed4.docx

Фото без опису

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь