Рішення про затвердження порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку Зимнівської сільської ради

Дата: 04.06.2021 10:34
Кількість переглядів: 1582

https://rada.info/upload/users_files/04334815/15b0ff706e55dfd2222664a0c5c0e4c4.zip

https://rada.info/upload/users_files/04334815/9ec6b931e1ee1de5e7e5499f07063d18.zip

   

Додаток1

до рішення виконавчого

Зимнівської сільської ради

19.04.2021 № 46

 

ПОРЯДОК

ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у

Зимнівській сільській раді

 

 

Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у      Зимнівській сільській раді (далі – Порядок) визначає механізм обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів   з урахуванням вимог законодавства в галузі освіти, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про захист персональних даних», «Про інформацію», інших чинних нормативно-правових документів.

У цьому Порядку визначені функції органів, установ та організацій Зимнівської сільської ради з метою забезпечення здобуття дітьми дошкільного, шкільного віку та учнями дошкільної та загальної середньої освіти.

Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

- діти дошкільного віку – особи віком від 0 до 6 (7) років;

- вихованці – особи, які здобувають дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти;

- діти шкільного віку – особи у віці від 6 до 18 років, які повинні здобувати загальну середню освіту;

- учні – особи, зараховані до закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти, які здобувають у будь-якій формі початкову, базову середню чи профільну  освіту;

- заклад загальної середньої освіти – юридична особа, основним видом діяльності якої є  освітня діяльність, що проводиться на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти.

 

1. Організація ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку

1.1. Облік дітей дошкільного, шкільного віку ведеться в межах Зимнівської сільської ради.

1.2. Гуманітарний відділ виконавчого комітету Зимнівської сільської ради:

     1.2.1. організовує ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають чи перебувають в межах Зимнівської сільської ради, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний рік окремо) (далі – реєстр);

 

2

 

1.2.2. призначає відповідальну особу, яка відповідає за постійне оновлення реєстру.

1.3. Відповідальна особа:

1.3.1. вносить до реєстру персональні дані дітей дошкільного, шкільного віку (далі – дані): прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти, форма навчання та належність до категорії осіб з особливими потребами);

1.3.2. видаляє дані дитини з реєстру у випадку: досягнення повноліття, здобуття нею повної загальної середньої освіти, наявності письмово підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, її вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття дошкільної, загальної середньої освіти в Україні);

1.3.3. отримує, з метою оновлення реєстру, дані про дітей дошкільного, шкільного віку від служби у справах дітей, спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень;

1.3.4. використовує для створення та оновлення реєстру отримані дані, у тому числі з інших реєстрів або баз даних;

1.3.5. здійснює обробку отриманих даних про дітей протягом 10 робочих днів, звіряє їх з даними реєстру та у разі потреби вносить до нього відповідні зміни та доповнення; дані можуть також бути внесені до реєстру відповідно до письмової заяви батьків (одного з батьків) дитини чи її законними представниками, у заяві повинна міститись інформація про дитину, а також згода батьків (одного з батьків) на обробку персональних даних. Для підтвердження інформації про дитину надаються відповідні документи. Батьки дитини чи її законні представники несуть відповідальність за достовірність зазначеної інформації;

          1.3.6. у випадку, коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не встановлено, протягом 5 робочих днів з дня встановлення відповідного факту надає наявні в реєстрі її дані сектору ювенальної превенції та службі у справах дітей виконавчого комітету Зимнівської сільської ради для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої освіти;

1.3.7. складає і подає на підставі даних реєстру статистичний звіт про кількість дітей дошкільного та шкільного віку за формою та у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України;

1.3.8. на підставі статистичних звітів про кількість дітей дошкільного та шкільного віку складає і подає зведені статистичні звіти за формою та у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України.

       1.4. Служба у справах дітей виконавчого комітету Зимнівської сільської ради щороку до 10 вересня подає відповідальній особі гуманітарного відділу виконавчого комітету   інформацію про дітей дошкільного та шкільного віку, які в силу обставин опинились у спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності та не відвідують заклади освіти міста, але є зареєстрованими у Зимнівській сільській раді.

        1.5. Сектор ювенальної превенції виявляє на території Зимнівської сільської ради незареєстрованих дітей шкільного віку, які не здобувають загальну середню освіту (окрім тих, хто з поважних причин не відвідує школу).

 

2. Організація ведення обліку дітей

          2.1. Облік вихованців, учнів ведуть заклади дошкільної та загальної середньої освіти  Зимнівської сільської ради, які забезпечують здобуття дошкільної та загальної середньої освіти.

2.2. Заклади дошкільної, загальної середньої освіти подають відповідальній особі гуманітарного відділу виконавчого комітету Зимнівської сільської ради:

2.2.1. щороку, не пізніше 15 вересня дані про всіх учнів, які до нього зараховані, та дані про кількість вихованців, які відвідують такий заклад або перебувають під його соціально-педагогічним патронатом;

2.2.2. не пізніше 15 числа наступного місяця дані учня у разі його переведення до іншого закладу освіти або відрахування в установленому порядку, у тому числі місце продовження здобуття учнем загальної середньої освіти (заклад освіти);

2.2.3. не пізніше 15 числа наступного місяця з дня зарахування дані учнів, які здобували загальну середню освіту в закладах освіти інших адміністративно-територіальних одиниць;

2.2.4. невідкладно надають сектору ювенальної, службі  у  справах  дітей  виконавчого  комітету Зимнівської сільської ради відсутніх протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин на навчальних заняттях учнів, які не досягли повноліття для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти;

2.2.5. зобов’язують учнів, які відсутні на навчальних заняттях, надавати відповідну медичну довідку закладу охорони здоров'я або письмових пояснень батьків (одного з батьків) чи інших законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) та зберігають ці документи в особовій справі учня протягом поточного навчального року.

2.3. Під час переведення учня до іншого закладу освіти до закладу освіти, з якого він переводиться, подаються:

2.3.1. заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

2.3.2. письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

2.4. Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до закладу освіти, з якого він вибуває, подаються:

2.4.1. заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);

2.4.2. копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).

2.5. Заклади освіти ведуть відповідну документацію з обліку вихованців та учнів, передбачену діючим законодавством.

 

3. Контроль за веденням обліку дітей

дошкільного, шкільного віку та учнів

3.1. Контроль за веденням обліку дітей дошкільного та шкільного віку у межах Зимнівської сільської ради в частині реалізації гуманітарного відділу та закладами освіти здійснює Державна служба якості освіти її територіальні органи.

3.2. Контроль за веденням обліку вихованців та учнів закладами освіти здійснює гуманітарний відділ виконавчого комітету Зимнівської сільської ради, згідно з підпунктами 1.2.2., 1.3. цього Порядку.

 

 

 

                Додаток 2

до рішення виконавчого

Зимнівської сільської ради

19.04.2021 № 46

 

Території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Зимнівської сільської ради для виконання роботи,

пов’язаної з обліком дітей дошкільного віку та шкільного віку

Територія обслуговування

Назва закладу

Примітка

1

с. Льотниче

с. Острівок

с. Когильне

с. Поничів

с. Володимирівка

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок с. Льотниче

 

2

с. Зимне

с. Шистів

с. Горичів

с. Фалемичі

с. Октавин

ЗДО с. Зимне

 

ООЗ НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей с. Зимне

 

3

с. Бубнів

с. Руснів

с. Черчичі

с. Маркостав

ЗДО с. Бубнів

 

ЗОШ І-ІІ ст.. с. Бубнів

 

4

с. Селець

с. Мар’я Воля

с. Чесний Хрест

ЗОШ І-ІІ ст. с. Селець

 

5

с.Хмелівка

с.Хмелів

с.Житані

ЗДО с.Хмелівка

 

ЗОШ І-ІІ ст. с. Хмелівка

 

6

с.Хобултова

с.Підгайці

ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Хобултова

 

ЗДОс.Хобултова

 

7.

с.Микуличі

с.Нехвороща

ЗОШ І-ІІ ст. с.Микуличі

 

8.

с.Березовичі

с.Бегета

с. Яковичі

с.Хворостів

с.Міжлісся

ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Березовичі

 

ЗДО с. Березовичі

 

 

 

 

 

 

Фото без опису

 

 

 

 

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь