Інструкція про складання і виконання розпису

Дата: 28.12.2022 08:27
Кількість переглядів: 177

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу фінансів виконавчого комітету Зимнівської сільської ради

21 грудня 2022 року №97

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

про складання і виконання розпису  бюджету територіальної громади

І. Загальні положення

 

1.1. Інструкція  про  складання  і  виконання  розпису    бюджету територіальної громади     ( далі - Інструкція) визначає процедури складання і виконання  розпису бюджету територіальної громади із застосуванням програмного забезпечення в системі ІАС "Місцеві бюджети".

 

1.2. Розпис бюджету територіальної громади на відповідний рік (далі - розпис) має бути збалансованим і включати:

 

розпис доходів бюджету територіальної громади (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів бюджету територіальної громади та помісячний розпис доходів загального фонду бюджету територіальної громади;

 

розпис фінансування бюджету територіальної громади (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів бюджету територіальної громади (за типом боргового зобов'язання  та за типом кредитора) помісячний розпис фінансування загального фонду бюджету територіальної громади (за типом боргового зобов'язання  та за типом кредитора);

 

розпис асигнувань бюджету територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету територіальної громади), що поділяється на річний розпис асигнувань бюджету територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету територіальної громади) та помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету територіальної громади);         

 

розпис повернення кредитів до бюджету територіальної громади та надання кредитів з бюджету територіальної громади (далі - розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до бюджету територіальної громади та надання кредитів з бюджету територіальної громади, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду бюджету територіальної громади та надання кредитів із загального фонду бюджету територіальної громади;

 

річний розпис витрат спеціального фонду бюджету територіальної громади з розподілом за видами надходжень та помісячний розпис спеціального фонду бюджету територіальної громади (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

 

1.3. Річний розпис асигнувань бюджету територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету територіальної громади) - це розпис асигнувань загального і спеціального фондів бюджету територіальної громади на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головних розпорядників) та відповідальних виконавців бюджетних програм  за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

 

1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету територіальної громади) - це розпис асигнувань загального фонду бюджету територіальної громади на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників та відповідальних виконавців бюджетних програм за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів за повною економічною класифікацією видатків бюджету. Окремо формується помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету територіальної громади (за винятком надання кредитів з державного бюджету) за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

 

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних категорій видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 "Інші видатки".

 

1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду бюджету територіальної громади з розподілом  за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, фінансування за типом боргового зобов'язання та за типом кредитора) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів).

 

Помісячний розпис спеціального фонду бюджету територіальної громади (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, кодами повної та скороченої економічної класифікації видатків, кодами класифікації кредитування та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання  та за типом кредитора) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання  та за типом кредитора), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами класифікації кредитування). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

 

 1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні про бюджет територіальної громади, та затверджується начальником відділу  фінансів виконавчого комітету Зимнівської сільської ради (далі – начальником відділу фінансів) в місячний термін після прийняття відповідного рішення.

Якщо рішення про бюджет територіальної громади на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, то відділ  фінансів виконавчого комітету Зимнівської сільської ради (далі - відділ фінансів) в обов'язковому порядку складається тимчасовий розпис бюджету територіальної громади на відповідний період наступного року. При цьому, витрати бюджету територіальної громади плануються з дотриманням обмежень, встановлених статтею 79 Бюджетного кодексу України.

Складання і виконання тимчасового розпису бюджету територіальної громади, внесення змін до нього, здійснюється у порядку, передбаченому розділами 2, 3 та 5 цієї Інструкції.

 

1.7. Кошториси за видатками, призначення за якими встановлюється рішенням про бюджет територіальної громади  у частині резервного фонду, міжбюджетних трансфертів, здійснення передачі бюджетних призначень головним розпорядникам не затверджуються.

Відповідно до п. 32 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, кошториси, плани асигнувань загального фонду, плани надання кредитів із загального фонду, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи бюджетних установ, що утримуються з бюджету територіальної громади, затверджуються (якщо законодавством не встановлено інший порядок затвердження) керівником відповідної вищестоящої установи, за винятком кошторисів сільської ради, які затверджуються сільським головою.   Зведені кошториси не затверджуються.

         Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, передбачені на проведення централізованих заходів, затверджуються окремо на кожний захід керівниками головних розпорядників, що запланували зазначені заходи. Такі кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду можуть бути затверджені за загальним обсягом видатків бюджету або надання кредитів з бюджету.

 

1.8. При складанні та виконанні розпису бюджету територіальної громади використовуються бланки документів, що затверджені у додатках 1-7 до цієї Інструкції, а також наказами Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881, та від 28 січня 2002 року № 57 „Про затвердження документів, що використовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374.

 

2. Складання розпису

 

 2.1. Складання розпису починається із складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до бюджету територіальної громади.

 

2.2. Розпис доходів складається відділом фінансів за участю органів стягнення та головних розпорядників.

 

2.3. Розпис фінансування складається відділом фінансів  з урахуванням можливостей щодо обсягів і термінів залучення короткострокових запозичень для покриття помісячних касових розривів, здійснення депозитних операцій та передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.

 

2.4. Розпис повернення кредитів до бюджету територіальної громади складається відділом  фінансів за участю головних розпорядників коштів.

 

 2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до бюджету територіальної громади відділ фінансів розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із бюджету територіальної громади та визначають головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, або в цілому головному розпоряднику за тими бюджетним  програмами, які належать до компетенції відповідного структурного підрозділу та  складає узагальнену лімітну довідку за  кожним  головним  розпорядником з визначенням помісячних обсягів асигнувань  в цілому та доводить усі лімітні довідки до кожного головного розпорядника. За необхідності відділ  фінансів надають головним розпорядникам додаткові матеріали разом з необхідними роз'ясненнями. 

 

Головні розпорядники за участю розпорядників коштів нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком  власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), та подають відділу  фінансів зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок. Працівники відділу фінансів відстежують підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності  до них корективи. Після погодження відповідних розрахунків головні розпорядники забезпечують внесення  показників зведених проектів кошторисів до ІАС „Місцеві бюджети" у терміни, визначені відділом  фінансів.

 

Працівники відділу  фінансів перевіряють введені показники у ІАС „Місцеві  бюджети" та вносять при необхідності  до них корективи.

 

2.6. Один примірник затвердженого розпису бюджету територіальної громади передається на паперових та електронних носіях Володимир-Волинському УДКСУ, другий залишається у відділі фінансів.

 

2.7. Помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів за кодами відповідних місцевих бюджетів та за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів до затвердженого розпису бюджету територіальної громади надається  Володимир-Волинському УДКСУ  (на паперових та електронних носіях) та засобами електронного зв'язку відповідним місцевим фінансовим органам.

 

2.8. Відділ фінансів протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить засобами електронного зв'язку головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження бюджетними установами в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду, планів спеціального фонду (за винятком  власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

 

 

                            3. Унесення змін до розпису

 

3.1. Унесення змін до розпису здійснюється   у разі:

необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;

 

прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;

 

прийняття рішення про зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам, витрачених не за цільовим призначенням;

 

необхідності збільшення асигнувань спеціального фонду бюджету територіальної громади  відповідно до положень пункту 3.10. цієї Інструкції;

 

необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;

 

унесення змін до рішення про  бюджет територіальної громади, прийняття у випадках, передбачених пунктами 3.4. та 3.5. Інструкції, розпорядження сільського голови  щодо внесення змін до бюджетних призначень;

 

в інших випадках, що визначаються рішенням про  бюджет територіальної громади.

 

3.2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним  фондом бюджету територіальної громади передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

 

3.3. Відділ фінансів за обґрунтованим поданням головних розпорядників або на підставі прийнятих розпорядчих рішень не пізніше 20-го числа поточного місяця, з урахуванням положень 3.7. цієї Інструкції вносять зміни до розпису у ІАС „Місцеві бюджети", та друкує довідки про внесення змін до розпису в одному примірнику за формами згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6 до цієї Інструкції. При підготовці змін відділ фінансів враховує інформацію про перераховані кошти за відповідними бюджетними програмами згідно із щоденною казначейською звітністю та інформацію в системі ІАС „Місцеві бюджети" про фінансування у звітний день, за необхідності та готує обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін.

 

3.4. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника перерозподіл його бюджетних призначень за бюджетними програмами в межах їх загального обсягу, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюється за розпорядженням сільського голови та погодженням із постійною комісією сільської ради з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку. Зміни бюджетних призначень головних розпорядників у інших випадках, непередбачених цією Інструкцією, здійснюються виключно за наявності відповідного положення у рішенні про  бюджет територіальної громади.

 

У разі виникнення необхідності перерозподілу асигнувань головний розпорядник подає відділу  фінансів лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису бюджету територіальної громади.

 

Відділ  фінансів детально аналізує обґрунтування головного розпорядника та, в разі прийняття начальником відділу  фінансів рішення про доцільність внесення запропонованих змін, готує пропозиції до проекту розпорядження сільського голови.

Після прийняття відповідного розпорядження  та погодження його постійною комісією сільської ради з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного і культурного розвитку відділ фінансів готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

 

3.5. За наявності у рішенні про бюджет територіальної громади відповідної норми розпорядженням сільського голови можуть розподілятися та перерозподілятися обсяги асигнувань субвенцій з державного та  місцевих бюджетів.

 

При необхідності проведення такого розподілу чи перерозподілу субвенцій відділ фінансів  готує проект розпорядження сільського голови,  після прийняття відповідного розпорядження, готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

 

3.6. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

 

бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників  загального фонду бюджету територіальної громади на місяць, якого стосуються такі зміни;

 

не змінювати загального обсягу показників загального фонду бюджету територіальної громади на рік, за винятком  внесення змін до рішення про  бюджет територіальної громади, або внесення змін до бюджетних призначень у порядку, передбаченому пунктами 3.4., 3.5. цієї Інструкції;

 

враховувати профінансовані кошти за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування згідно з додатками 5, 6 до Інструкції);

 

 проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в органах Держказначейства на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

 

відповідати вимогам рішення про  бюджет територіальної громади та інших розпорядчих рішень;

 

вноситися на поточний  та наступні періоди (крім випадків, передбаченими абзацами три, сім та вісім пункту 3.1, за наявності невикористаних асигнувань у попередній період та інших випадків, передбачених чинним законодавством).

 

Протягом бюджетного періоду відділ фінансів забезпечує збалансованість розпису бюджету територіальної громади за відповідними періодами року (повноваження на здійснення витрат бюджету у відповідному місяці мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний місяць), в тому числі шляхом використання інструментів фінансування бюджету (фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, зміни обсягів бюджетних коштів тощо).

 

3.7.    Після внесення відділом  фінансів довідки про внесення змін до розпису у ІАС "Місцеві бюджети"  довідки реєструються за номером та датою, яка закінчується за годину до кінця робочого дня. При цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального та спеціального фонду бюджету територіальної громади за наявності письмового доручення начальника відділу  фінансів  довідки реєструються до кінця місяця.                           

 

Після підписання довідок начальником  відділу фінансів  один примірник копій довідок надсилається засобами електронного зв'язку   відповідному головному розпоряднику (копія довідки про внесення змін до розпису у частині міжбюджетних трансфертів з розподілом за кодами бюджетів надсилається засобами електронного зв'язку місцевим фінансовим органам), оригінал лишається у відділі фінансів.

 

Після реєстрації довідок у ІАС „Місцеві бюджети" відділом фінансів передаються довідки  Володимир-Волинському УДКСУ  на  електронних носіях.

 

3.8. Зміни до розпису оформляються таким чином:

 

підписуються головним спеціалістом відділу фінансів;

 

затверджуються начальником відділу  фінансів;

 

реєструються за номером та датою та                                                                 доводяться до Володимир-Волинського УДКСУ.

  

 У разі  виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік  Володимир-Волинським УДКСУ довідок у зв'язку  з допущенними технічними помилками, чи з інших причин, затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, до якої вносяться зміни.

 

3.9.  Довідки про зміни до розпису є підставою для затвердження головним розпорядником довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань(за винятком надання кредитів із бюджету) планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для одержувачів коштів - до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів.

 

Головні розпорядники коштів складають та подають органам Державної казначейської служби України протягом трьох днів реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів, реєстр змін розподілу показників планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень та відповідних видатків), реєстр змін розподілу показників планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, реєстр змін розподілу зведення показників спеціального фонду на паперових та електронних носіях. Головні розпорядники доводять відповідні зміни до розпорядників коштів нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів - до плану використання бюджетних коштів за встановленими формами.

 

3.10. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету територіальної громади мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно  в межах і за рахунок фактичних надходжень до спеціального фонду  (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України), якщо рішенням про  бюджет  не встановлено інше.

 

Протягом бюджетного року розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державної казначейської служби України, та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені відповідним органом Державної казначейської служби України копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у відповідному органі Державної казначейської служби України за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін.

Головне управління Державної казначейської служби України у Волинській області веде окремий облік таких змін, проводить видатки  з урахуванням унесених змін без внесення змін до розпису та відображає у звітності про виконання бюджету територіальної громади планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.

 

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом. Використання залишків бюджетних коштів спеціального фонду за такими надходженнями здійснюється у порядку, визначеному частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами.

 

 

4. Скорочення видатків і кредитування загального фонду бюджету територіальної громади

 

 

 

4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду бюджету територіальної громади виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень, то начальник відділу  фінансів може вносити зміни до розпису бюджету територіальної громади за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат бюджету територіальної громади.

 

4.2. Відділ фінансів розраховує, уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду, повернення кредитів до загального фонду бюджету територіальної громади, та  на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду розробляє пропозиції щодо внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету територіальної громади з урахуванням інформації про виділені асигнування та подає їх на розгляд начальника відділу  фінансів. На підставі наданої інформації начальник відділу фінансів приймає рішення щодо внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету територіальної громади.

 

4.4. Розпорядники коштів бюджету територіальної громади приводять бюджетні зобов'язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням  змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету територіальної громади.

 

 

5. Виконання та звітність

 

 

5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

 

Перерахування коштів з рахунків загального та спеціального фонду бюджету територіальної громади здійснюється у порядку, передбаченому наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за          № 1569/21881.

 

При цьому, перерахування коштів головним розпорядникам за загальним і спеціальним фондом здійснюється відповідно до залишків асигнувань за відповідною бюджетною програмою і кодом економічної класифікації видатків та кредитування. При перерахуванні коштів враховуються зареєстровані в органах держказначейства фінансові зобов'язання розпорядників і одержувачів коштів (крім витрат за міжбюджетними трансфертами іншим бюджетам, з оплати праці працівників бюджетних установ та перерахування коштів цільових субвенцій з державного бюджету на рахунки головних розпорядників коштів).

 

Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим направленням, то розпорядження в обов'язковому порядку повинно містити примітку щодо призначення коштів.

 

За наявності у рішенні сільської ради  про  бюджет територіальної громади на відповідний рік положення щодо установлення відповідно до статті 72 Бюджетного кодексу України профіциту загального фонду бюджету територіальної громади, виділення коштів із загального фонду бюджету територіальної громади до бюджету розвитку здійснюється з рахунку загального фонду бюджету територіальної громади у порядку, передбаченому наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.

 

Розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів (за винятком власних надходжень бюджетних установ) готуються головним спеціалістом відділу фінансів у визначеному чинними законодавством порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Один примірник затвердженого розпорядження залишається в Володимир-Волинському  управлінні Державної казначейської служби України, другий, після його реєстрації та зарахування коштів на відповідні рахунки головних розпорядників, повертається відділу фінансів.

 

Розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів затверджуються сільським головою або начальником відділу фінансів виконавчого комітету Зимнівської сільської ради. При затвердженні розпоряджень сільським головою  відповідні розпорядження підписуються начальником відділу  фінансів. При затвердженні розпоряджень начальником відділу  фінансів відповідні розпорядження підписуються головним спеціалістом  відділу фінансів.

 

Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України сільський голова  за рішенням сільської ради  може отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду місцевих бюджетів, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами. Матеріали на отримання відповідних позик готуються відділом  фінансів у визначеному законодавством порядку.

 

У разі наявності у рішенні сільської ради про  бюджет територіальної громади  на відповідний рік дозволу на розміщення тимчасово вільних коштів бюджету територіальної громади (далі - тимчасово вільні кошти) на депозитах, відділ  фінансів розміщує тимчасово вільні кошти  на вкладних (депозитних) рахунках у банках з метою отримання доходів із зарахуванням їх до доходів загального фонду.

 

Для розгляду та відбору банківських пропозицій у відділі  фінансів створюється спеціальна комісія.

 

Договір банківського вкладу (депозиту) є підставою для внесення змін до помісячного розпису бюджету територіальної громади в установленому порядку.

 

Перерахування коштів з рахунків загального та спеціального фонду на депозит та їх повернення з депозиту здійснюється у порядку, передбаченому наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.

 

У разі змін умов договору банківського вкладу (депозиту) (зміна суми, строку вкладу тощо) відділ фінансів не пізніше двох робочих днів з дня оформлення таких змін надає відповідні документи територіальне  відділення головного управління Державної казначейської служби України  Волинській області.

 

5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання бюджету територіальної громади здійснюється Володимир-Волинським УДКСУ Волинській області:

 

щодо доходів - ураховуючи розпис доходів, наростаючим підсумком з початку року;

 

щодо фінансування - ураховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

 

щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;    

 

щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів - ураховуючи розпис повернення кредитів до бюджету територіальної громади та надання кредитів із бюджету територіальної громади наростаючим підсумком з початку року.    

 

5.3. Звітність про виконання бюджету територіальної громади подається  управлінням Державної казначейської служби України  Волинській області відповідно до вимог статті 80 Бюджетного кодексу України. Відділ фінансів  готує пояснювальну записку та звіт про виконання плану по штатах і контингентах до звіту про виконання бюджету територіальної громади.

 

5.4. До 10-го числа місяця, наступного за звітним, відділ фінансів проводить звірку розпису бюджету територіальної громади, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному вигляді, з  управління Державної казначейської служби України  Волинській області.

 

 

 

5.5. Головні розпорядники, у мережі яких  установи і організації, що отримують фінансову підтримку з бюджету територіальної громади (одержувачі коштів), щомісяця до 10 числа місяця, що наступає за звітним подають відділу фінансів виконання зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів з урахуванням внесених протягом місяця змін.

 

5.6. У звіті про виконання бюджету територіальної громади за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення про бюджет територіальної громади та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до нього та до кошторисів бюджетних установ.

 

Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом бюджету територіальної громади складається за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів у розрізі головних розпорядників та джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду бюджету територіальної громади з розподілом за видами надходжень  (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

 

 

 

Начальник відділу                                                                 Світлана БОРУЦЬКА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь